2014-07-08

Instrukcja BIP

  

Biuletyn Informacji Publicznejto w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. Z późn. zm.) urzędowy publikator teleinformatyczny.

Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

 • stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,
 • strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

 

Górna część strony

 

- na górze witryny pod oknem do wyświetlania stron zawiera po lewej stronie logo BIP, po kliknięciu którego odwiedzający stronę BIP zostaje przekierowany na stroną główną strony podmiotowej BIP Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Wyszukiwarka, umieszczona jest w prawym górnym rogu strony biuletynu. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole wyszukiwarki i potwierdzić kliknięciem ˝szukaj˝. Wyszukiwanie zaawansowane pozwala wyszukać informacje za pomocą narzędzi bardziej zaawansowanych poprzez wskazanie tematu, treści, kategorii, czasu publikacji, a także na wyszukiwanie zamówień publicznych lub ogłoszeń o pracy.


 

Menu użytkownika

 

- rozmieszczone jest w menu z lewej strony:

 

Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, aby przejść do wskazywanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy. Po wskazaniu wybranej kategorii (tematu) może ukazać się podmenu składające się z jednej lub więcej pozycji (podkategorii), z kolei po wskazaniu myszą podkategorii mogą wyświetlić się kolejne podkategorie lub treść tematu. Kategorie i podkategorie tworzą strukturę drzewiastą zgodnie z logiczną strukturą prezentowanych w biuletynie informacji.

 

Menu użytkownika dotyczy:

 • Informacje podstawowe zebrane w kategorii „O nas” zawierają informacje o działalności i zadaniach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie, jego kierownictwie i kompetencjach, strukturze, statusie prawnym, majątku i budżecie, ponadto zawierają wykaz aktów prawnych na podstawie, których funkcjonuje ośrodek,
 • Prawo i prace legislacyjne” – zawiera przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznejoraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Zamówienia publiczne” zawierają wykaz ogłoszeń związanych z zamówieniami publicznymi
 • Praca” - wykaz ogłoszeń dotyczących ofert pracy,
 • kategoria „Kontrola” obejmuje informacje o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w OSiR Olsztyn,
 • Przyjmowanie i załatwianie spraw” - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • rejestry, archiwa i ewidencje, instrukcje sposobu przechowywania dokumentów archiwalnych, prowadzenia rejestracji,
 • Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP” zawiera zasady dostępu do informacji publicznej nieopublikowanej na stronie biuletynu,
 • Informacja publiczna do ponownego wykorzystania” – zawiera zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu w celu ich ponownego wykorzystywania
 • Rejestry, ewidencje, archiwa” -
 •  „Linki” zawiera odnośniki do stron zawierających więcej informacji na temat działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie i jego obiektów sportowych na terenie całego miasta Olsztyna, oraz odnośnik do archiwalnej strony BIP zawierającej ogłoszenia i postępowania rozpoczęte przed dniem 07.07.2014r.,
 • Kontakt” zawiera dane dotyczące kontaktu telefonicznego i e-mail do najważniejszych komórek organizacyjnych zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynieoraz obiektów sportowych
 • Mapa strony
 • Archiwum BIP” – zawiera informacje o tym, gdzie należy poszukiwać archiwalnych zamówień publicznych i ogłoszeń o pracy.

 

Stopka

 

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka zawierająca odnośniki do:

 • Portalu Funduszy europejskich „Innowacyjna Gospodarka”
 • Portalu „Unia Europejska” zawierającgo szereg informacji o Unii Europejskiej
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się